کانال آپارات چشم اندازinstagram | linkedin | twitter |  | facebook  | google plus

چیستان های شعری

چیستان های شعری


چیستان جدید با جواب,چیستان سخت

1- پوست در پوست گرد يكديگر چيست آن گرد گنبد بي در
رخش از آب ديده گردد تر هر كه بگشايد اين معما را


2- گرد است و دراز و در ندارد آن چيست كه پا و سر ندارد
جز نام دو جانور ندارد اندر شكمش ستارگانند


3 - كليد آهنين قفلش گشايد كدام است گنبدي كه درندارد
زهر بچه دو صد مادر بزايد هزاران بچه دارد در شكم بيش


4- هر چه افتاده ريزريز كند چيست كاندر دهان بي دندان
در زمكان هر دو گوش تيز كند چون زني در دو چشم او انگشت


5- قطره ژاله اي چكيده بر او چيست آن گل كه رسته بر لب جو
مظهر عشق و رونق بستان؟ صورتش شكل صورت انسان

 چیستان با جواب, چیستان سخت با جواب

جواب چیستان

1- پیاز
2- خربزه
3- هندوانه
4-قیچی
5- بستان

urmiacity.com


گروه سرگرمی کودکان / پرتال خبری و سرگرمی چشم انداز
منبع : beytoote.com

مطالب مرتبط : 

telegram1